POLITICA PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL click aici

Protectia datelor personale

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE la nivelul Docati Srl cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Site-ul www.hidroizolatii-bacau.ro este proprietatea SC  DOCATI SRL BACAU, cu sediul in Bacau str Plaiului 47 A. Docati SRL, în calitate de operator, prelucrează date personale, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Rolul prezentei Politici de confidențialitate este acela de a explica modul în care datele dumneavoastră personale sunt prelucrate, respectiv protejate la nivelul DOCATI SRL BACAU.

   1. Date cu caracter personal

Datele cu caracter personal reprezintă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. Datele cu caracter personal includ toate tipurile de informații care identifică direct sau indirect o persoană, cum ar fi nume, date de naștere, adrese de domiciliu, adrese de e-mail, numere de telefon etc.

2. Principii

Politica de confidențialitate a Docati Srl se bazează pe următoarele principii de protecție a datelor:

 • Prelucrarea datelor cu caracter personal are loc într-un mod legal, corect și transparent;

 • Colectarea datelor cu caracter personal se efectuează numai în scopurile specificate, explicite și legitime, iar datele nu se prelucrează ulterior într-o manieră incompatibilă cu aceste scopuri;

 • Colectarea datelor cu caracter personal este adecvată, relevantă și limitată la ceea ce este necesar în raport cu scopul pentru care sunt prelucrate;

 • Datele cu caracter personal prelucrate trebuie să fie corecte și, dacă este necesar, actualizate;

 • Permanent sunt luate toate măsurile rezonabile pentru a ne asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate sunt șterse sau rectificate în mod operativ;

 • Datele cu caracter personal sunt păstrate într-o formă care să permită identificarea pentru o perioadă care nu este mai lungă decât este necesar pentru scopul pentru care sunt prelucrate;

 • Toate datele cu caracter personal trebuie păstrate confidențiale și stocate într-un mod care să asigure o siguranță adecvată;

 • Datele cu caracter personal nu vor fi comunicate terților decât în condițiile prezentei Politici de Confidențialitate;

 • Asigurarea respectării drepturilor persoanelor vizate, în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale.

  3. Legalitatea prelucrării (conform prevederilor art.6 din Regulamentul UE nr. 679/2016)

Prelucrarea este legală numai dacă şi în măsura în care se aplică cel puţin una dintre următoarele condiţii:

a) persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;

b) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;

c) prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului;

d) prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;

e) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul.

Docati srl Bacau garantează protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, care au fost colectate în scopul îndeplinirii competențelor și atribuțiilor specifice legislației muncii și administrației publice, în acord cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European.

Prelucrarea de date cu caracter personal efectuată de Docati srl Bacau constă în activități și procese care sunt efectuate prin mijloace automate sau manuale, cum ar fi, (dar fara a fi limitate doar la acestea): colectarea, înregistrarea în baze de date, sortarea, organizarea, stocarea, modificarea, analiza manuala sau utilizand aplicații specifice, actualizarea, afișarea publică, utilizarea, transmiterea catre terți, diseminarea, combinarea, blocarea sau ștergerea definitivă a datelor respective.

 

4. Păstrarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal vor fi păstrate/stocate la nivelul Docati Srl, conform prevederilor legale, atâta timp cât este necesar pentru realizarea scopurilor pentru care au fost prelucrate. Pentru a determina perioada pentru care datele personale vor fi prelucrate și păstrate, luăm în considerare durata contractuală până la îndeplinirea obligațiilor contractuale, respectiv a scopului și termenele de arhivare prevăzute de dispozițiile legale în materie.

În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în temeiul consimțământului dumneavoastră, aceste date vor fi prelucrate numai pentru perioada prevăzută prin consimțământul dumneavoastră, cu excepția cazului în care vă retrageți sau limitați consimțământul înainte de expirarea acestei perioade. În astfel de cazuri, vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal respective în scopurile relevante, sub rezerva oricărei obligații legale de a prelucra aceste date cu caracter personal și/sau a nevoii noastre de a prelucra aceste date cu caracter personal în scopul exercitării drepturilor noastre legitime (inclusiv a drepturilor legitime ale altor persoane).

5. Securizarea datelor cu caracter personal prelucrate

DOCATI SRL BACAU acordă atenția cuvenită protejării și securizării datelor cu caracter personal prelucrate, iar pentru realizarea acestui scop, la nivelul aparatului de specialitate, sunt utilizate tehnologii și proceduri adecvate.

Politicile și procedurile noastre sunt revizuite periodic și actualizate în conformitate cu dispozițiile aplicabile în materia protecției datelor.

Pentru securizarea eficientă a datelor cu caracter personal prelucrate la nivelul instituției, au fost dispuse o serie de măsuri care, în prezent, se află în diverse etape de realizare/implementare, după cum urmează:

 • elaborarea de politici și proceduri privind protecția datelor cu caracter personal;

 • elaborarea de proceduri și implementarea de măsuri de protecție împotriva pierderii accidentale și a accesului/utilizării/distrugerii/dezvăluirii neautorizate a datelor cu caracter personal;

 • realizarea periodică a unor evaluări de impact asupra confidențialității în conformitate cu GDPR;

 • realizarea de audituri a sistemelor informatice și implementarea de măsuri pentru asigurarea protecției datelor prelucrate;

 • instruirea propriilor angajații cu privire la protecția datelor cu caracter personal și măsurile implementate la nivelul instituției.

  6. Transferul datelor personale și categoriile de destinatari către care se pot divulga datele cu caracter personal, conform prevederilor legale

DOCATI SRL BACAU nu vinde, nu transferă, nu dezvăluie și nu permite accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal unor terți care nu au legătură cu activitatea sa.

În baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate, putem dezvălui/transfera datele dumneavoastră cu caracter personal unor autorități publice (Parchet, Poliție, instanțe judecătorești și altor organe abilitate ale statului).

Schimbul de date cu caracter personal către terți se va realiza numai în condițiile enumerate mai jos:

 • există consimțământul exprimat de persoana vizată;

 • este destinat unui scop direct legat de scopul original pentru care au fost colectate datele cu caracter personal;

 • este necesar datorită unei obligații legale, a ordinului administrativ sau a deciziei instanței;

 • este necesar pentru stabilirea sau protejarea unor drepturi sau pentru apărări în instanță;

 • este necesar pentru a răspunde solicitărilor legale ale autorităților publice;

 • servește prevenirii utilizării incorecte sau a altor activități ilegale, cum ar fi atacuri deliberate, sau pentru a asigura securitatea datelor.

În acest moment nu transferăm și nu intenționăm să transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau o parte dintre acestea către alte companii, organizaţii sau persoane din state terţe sau către organizaţii internaţionale.

 

 1. Drepturile pe care le aveți în ceea ce privește datele dumneavoastră personale

În legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal și în baza prevederilor Regulamentului, vă puteți exercita oricare dintre următoarele drepturi:

Dreptul de acces la date al persoanei vizate (art.15) – Aveți dreptul de a obține accesul la datele pe care noi le prelucrăm sau le controlăm sau la copii ale acestora; aveți, de asemenea, dreptul de a obține de la noi informații cu privire la natura, prelucrarea și divulgarea acestor date;

Dreptul de a solicita rectificarea atunci când datele sunt inexacte (art.16) – Aveți dreptul de a obține rectificarea inexactităților datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm;

Dreptul la ştergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") (art.17) – Aveți dreptul de a obține de la noi ștergerea datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm, în cazurile prevăzute de lege;

Dreptul la restricţionarea prelucrării datelor (art.18) – În condițiile prevăzute de Regulament, aveți dreptul de a restricționa prelucrarea datelor dumneavoastră, pe care le prelucrăm sau le controlăm;

Dreptul la portabilitatea datelor (art.20) – Aveți dreptul de a obține transferul către un alt operator al datelor dumneavoastră personale, pe care le prelucrăm sau le controlăm;

Dreptul la opoziţie (art.21) – Aveți dreptul de a obiecta referitor la prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi sau în numele nostru, în condițiile prevăzute de lege;

Dreptul la retragerea consimțământului – În situațiile în care prelucrăm datele dumneavoastră în temeiul consimțământului liber exprimat, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul, în condițiile legii. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră pe care am realizat-o înainte de retragere;

Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere – În condițiile legii, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi sau în numele nostru.

În baza legii 468/2018, atribuțiile specifice autoritatății naționale de supraveghere sunt în competența Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) Adresa de contact A.N.S.P.D.C.P. - B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, fax: +40.318.059.602, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal, desemnat la nivelul Docati Srl. Cererea se poate trimite electronic prin email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau poate fi transmisă prin poștă la sediul instituției, Str Plaiului nr 47 A, Bacau jud Bacau cod poștal 600438

 1. Modificări ale Politicii de Confidențialitate

Prezenta Politică de Confidențialitate poate fi actualizată din când în când, de exemplu ca urmare a modificărilor legislației relevante în domeniu.

În cazul în care se vor realiza modificări semnificative, DOCATI SRL BACAU va realiza informarea persoanelor vizate prin e-mail sau prin intermediul unei notificări pe site înainte de intrarea în vigoare a respectivelor modificării.

DOCATI SRL BACAU vă informează că evaluează și îmbunătățește în mod constant măsurile de securitate implementate în vederea asigurării unei prelucrări a datelor cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate. Detalii suplimentare precum și eventuale actualizări ale acestei notificări privind prelucrarea datelor cu caracter personal puteți găsi și pe site-ul instituţiei, www.hidroizolatii-bacau.ro – secțiunea Protecția Datelor - GDPR. Totodată, pentru detalii suplimentare, sugestii sau propuneri, vă stăm la dispoziție la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Folosim cookie pentru a imbunatati site-ul nostru si pentru a usura experienta dumneavoastra. Prin acceptare va dati acordul in privinta folosirii lor. Mai multe detalii despre folosirea cookie si cum sa le modificati To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk